Tri-ang MINIC Push and Go

Eric Large's Display at the Tri-ang Society Weekend, Huntingdon UK 2002